Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba - bus

Vyhledávání zájezdu
Select country and destination
Rozšířené hledání
Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba - Itálie - Toskánsko

Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba

Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba
Doprava:
-
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
-
Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba - bus
Popis
Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
Ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
Zájezd zahrnuje
doprava klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Marina di Cecina, 7x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu
Zájezd nezahrnuje
vstupné, fakultativní služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", 1lůžkový pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1 550 Kč, výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), výlet do Pisy 550 Kč, výlet 8. den 550 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 350 Kč
Program
Den 1
odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
Den 2
ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Odjezd do přímořského letoviska na ubytování.
Den 3
pobyt u moře.
Den 4
celodenní výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – NECROPOLI DI SOVANA, via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování.
Den 5
pobyt u moře. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do PISY, města proslulého svou šikmou věží.
Den 6
celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.
Den 7
výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou památek - náměstí PIAZZA DANTE s katedrálou sv. Vavřince, socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy "tomboll", laguny. Volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších plážích.
Den 8
pobyt u moře. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do jednoho z nejkouzelnějších měst Itálie SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra - náměstí PIAZZA DEL CAMPO s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely a paláci.
Den 9
po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.
Den 10
návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.